محققین

مجریان


دکتر مریم دانشپور

مجری ارشد علمی و اجرایی
رزومه

دکتر فریدون عزیزی

مجری اصلی

همکاران


دکتر مهدی اکبرزاده

مدیر آمار در ژنتیک
رزومه

دکتر حسین لنجانیان

ساختار و دیتای ژنتیک
رزومه

دکتر مریم معظم

ساختار و دیتای ژنتیک
رزومه

دکتر لیلا نجد

ساختار و دیتای ژنتیک
رزومه

ساجده مسجودی

ساختار و دیتای فنوتیپ
رزومه

آسیه زاهدی

ساختار و دیتای فنوتیپ
رزومه