ثبت نام کارگاه ها

لطفا کارگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کارگاه آموزش Progeny

لطفا برای ثبت نام در کارگاه آموزشی ابتدا واردشوید

آزمایشگاه مولکولی-1

لطفا برای ثبت نام در کارگاه آموزشی ابتدا واردشوید

تخصیص تصادفی مندلی

لطفا برای ثبت نام در کارگاه آموزشی ابتدا واردشوید

مبانی ژنتیک و تکنیکهای رایج

لطفا برای ثبت نام در کارگاه آموزشی ابتدا واردشوید

بیماری های ژنتیکی و اصول مشاوره

لطفا برای ثبت نام در کارگاه آموزشی ابتدا واردشوید

بانکهای داده ژنتیکی و بیماریها

لطفا برای ثبت نام در کارگاه آموزشی ابتدا واردشوید

کار بانرم افزار و برنامه نویسی

لطفا برای ثبت نام در کارگاه آموزشی ابتدا واردشوید

روش تحقیق در ژنتیک و پروپوزال نویسی

لطفا برای ثبت نام در کارگاه آموزشی ابتدا واردشوید

اصول مقاله نویسی و گزارش نتایج

لطفا برای ثبت نام در کارگاه آموزشی ابتدا واردشوید