مطالعه ژنتیکی کاردیومتابولیک تهران (TCGS)

هدف این مطالعه:

– تشکیل اولین، بزرگترین و دقیق‌ترین پایگاه داده ژنومیک برای ایرانیان
– تعیین عوامل خطر ژنتیکی بیماری‌ها بر مبنای خانواده‌
– مقایسه الگوهای ژنتیکی متفاوت موثر در بیماری‌های قلبی- عروقی در بین نمونه‌های مورد- شاهدی
مطالعه ژنتیکی کاردیومتابولیک تهران (TCGS) بر پایه بیش از ۸۵% از افراد شرکت کننده در قدیمیترین، بزرگترین و معتبرترین مطالعه آینده نگر (با بیش از ۲۰ سال دوره پیگیری) در ایران و با همکاری پیشروترین مرکز تحقیقات ژنتیکی اروپا (دکود) صورت گرفته است.

این مطالعه در ۵ گام صورت پذیرفت:

۱- تشکیل کوهورت
۲- استخراج نمونه‌های ژنومیک
۳- اندازه‌گیری و جمع‌آوری فنوتیپ‌ها
۴- chip typing و تحلیل ژنوتیپی
۵- رسم شجره‌نامه خانواده‌ها
تمام اطلاعات افراد (اعم از ژنتیکی و غیر آن) در این مطالعه به صورت محرمانه در و رایانه‌های محافظت‌شده وارد و نگهداری شدند.
این مطالعه دارای یک بانک ژنومیک با بیش از ۱۶۰۰۰ نمونه است و ۲۰۹ متغیر شامل عوامل ریسک بیماری قلبی عروقی اندازه‌گیری شده است.
مشاهده راهنمای جامع