مطالعات گسترده ژنومی

فنوتیپ های اندازه گیری شده در TLGS بر طبق استاندارد های مطالعات ژنتیکی و در مطالعه TCGS تعریف، کنترل کیفی و دسته بندی شدند. روابط خویشاوندی افراد طبق گزارش فردی و اطلاعات ژنتیکی باز آفرینی گردید. آزمون ارتباط سنجی انجام شد و نتایج آن حاصل گردید.