مطالعه قند و لیپید تهران

مطالعه قند و لیپید تهران (TLGS) در سال 1377 با هدف شناسایی و ردیابی بیماری های واگیر بخصوص در زمینه فاکتور های خطر بیماری های قلبی و عروقی طراحی گردید. این مطالعه در غالب یک مطالعه آینده نگر بر روی خانواده های منطقه ای از ناحیه سیزده تهران آغاز گردید و تا کنون شش فاز اجرایی آن در فاصله های زمانی سه ساله اجرا و نتایج آن به بهره برداری علمی رسیده است. فاز هفتم این مطالعه در حال اجرا می باشد.مشاهده راهنمای جامع