فارماکوژنومیکس

الگوی هاپلوتیپی ژن های کد کننده پروتئین های دخیل در متابولیسم دارو ها می توانند پیش گویی کننده ی پاسخ یا عدم پاسخ به دارو در افراد مختلف باشند. این الگو ها می توانند به تعیین دوز دارویی مناسب کمک شایانی بنمایند. تعیین این الگو در مقیاس جمعیتی می تواند الگوی مناسبی جهت ورود و یا طراحی دارو های مناسب برای جمعیت ایرانی باشد.