به ژنوم مرجع ایرانیان خوش آمدید

سرانجام نهالی که پژوهشکده‌ی علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیست سال پیش در منطقه‌ی سیزده تهران تحت عنوان «طرح قند و لیپید تهران» کاشته بود، بهترین میوه‌های خود را به ملت خوب ایران هدیه کرد.

ژنوم مرجع ایرانیان

ژنوم مرجع ایرانیان

بیش از هزار و سیصد نفر از افراد شرکت کننده در مطالعه TCGS تحت بررسی کامل ژنوم قرار گرفتند و بیش از 3 بیلیون توالی ژنومی در هر فرد تعیین گردید. فراوانی مارکر های ژنتیکی این افراد در کنار ژنوم مرجع، الگوی تعیین تغییرات ژنومی افراد ایرانی گردید. تغییرات ژنومی تمامی افراد برای بیش از شصت میلیون مارکر ژنتیکی تخمین زده شد.

مطالعه ژنتیکی کاردیومتابولیک تهران

مطالعه ژنتیکی کاردیومتابولیک تهران

مطالعه ژنتیک کاردیومتابولیک تهران (TCGS) در سال 1391 با هدف بررسی تغییرات ژنوم افراد در ارتباط با بروز فاکتور های خطر بیماری های قلبی و عروقی با همکاری موسسه ژنتیک دکود طراحی گردید. در این مطالعه بیش از پانزده هزار نفر از شرکت کنندگان TLGS برای بیش از ششصد هزار مارکر ژنتیکی تعیین ژنوتایپ گردیدند.

مطالعه قند و لیپید تهران

مطالعه قند و لیپید تهران

مطالعه قند و لیپید تهران (TLGS) در سال 1377 با هدف شناسایی و ردیابی بیماری های واگیر بخصوص در زمینه فاکتور های خطر بیماری های قلبی و عروقی طراحی گردید. این مطالعه در غالب یک مطالعه آینده نگر بر روی خانواده های منطقه ای از ناحیه سیزده تهران آغاز گردید و تا کنون شش فاز اجرایی آن در فاصله های زمانی سه ساله اجرا و نتایج آن به بهره برداری علمی رسیده است. فاز هفتم این مطالعه در حال اجرا می باشد.

مطالعات گسترده ژنومی

مطالعات گسترده ژنومی

فنوتیپ های اندازه گیری شده در TLGS بر طبق استاندارد های مطالعات ژنتیکی و در مطالعه TCGS تعریف، کنترل کیفی و دسته بندی شدند. روابط خویشاوندی افراد طبق گزارش فردی و اطلاعات ژنتیکی باز آفرینی گردید. آزمون ارتباط سنجی انجام شد و نتایج آن حاصل گردید.

فارماکوژنومیکس

فارماکوژنومیکس

الگوی هاپلوتیپی ژن های کد کننده پروتئین های دخیل در متابولیسم دارو ها می توانند پیش گویی کننده ی پاسخ یا عدم پاسخ به دارو در افراد مختلف باشند. این الگو ها می توانند به تعیین دوز دارویی مناسب کمک شایانی بنمایند. تعیین این الگو در مقیاس جمعیتی می تواند الگوی مناسبی جهت ورود و یا طراحی دارو های مناسب برای جمعیت ایرانی باشد.

بیومارکر ژنتیکی

بیومارکر ژنتیکی

مارکر های نشانگر کمپلکس بافت نسجی، کمپلمان، گروه های خونی، Rh و غیره توسط تغییرات ژنتیکی کد میگردند. لذا در جمعیت مورد مطالعه کد دهی این بیومارکر ها می تواند اطلاعات ارزشمندی هم برای شخص و هم برای جامعه به همراه داشته باشد.

دستاورد ها

مقالات
کارگاه های آموزشی
همایش ها
جوایز

محققین

دکتر فریدون عزیزی

مجری اصلی

دکتر مریم دانشپور

مجری ارشد علمی و اجرایی

دکتر مهدی اکبرزاده

مدیر آمار در ژنتیک

دکتر مهدی هدایتی

مشاور بیوشیمی بالینی

حامیان ما

حامیانی که بدون پشتیبانی آنها موفقیت ما میسر نبود

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز تحقیقات ژنتیک کوثر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مرکز تحقیقات سلولی مولکولی غدد درون ریز