ثبت نام کارگاه ها

لطفا کارگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کارگاه NGS

لطفا برای ثبت نام در کارگاه آموزشی ابتدا در سایت ورودنمایید

کارگاه progeny

لطفا برای ثبت نام در کارگاه آموزشی ابتدا در سایت ورودنمایید

کارگاه R مقدماتی

لطفا برای ثبت نام در کارگاه آموزشی ابتدا در سایت ورودنمایید

کارگاه R پیشرفته

لطفا برای ثبت نام در کارگاه آموزشی ابتدا در سایت ورودنمایید