ثبت نام کارگاه ها

لطفا کارگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کارگاه آموزش Progeny

لطفا برای ثبت نام در کارگاه آموزشی ابتدا در سایت ورودنمایید

کارگاه NGS

روز اول سه شنبه 13 اسفند 1398
ساعت شروع ساعت پايان موضوع سخنران
9:00 9:15 ثبت نام
9:15 9:30 معرفی دوره دکتر مريم السادات دانشپور
9:30 10:45 مقدمات و مفاهيم پايه نسل جديد توالی يابی (NGS) دکتر محمد صادق فلاح
10:45 11:00 استراحت و پذيرايی
11:00 13:00 Sequencing platforms (illumina, ion torent…..) دکتر مريم السادات دانشپور
13:00 14:00 ناهار و نماز
14:00 16:00 استراتژی های شناسايی ژن در بيماری های ارثی مندلی دکتر محمد صادق فلاح
روز دوم چهار شنبه 14 اسفند 1398
ساعت شروع ساعت پايان موضوع سخنران
9:00 10:45 معرفی محيط لينوکس و دستورات پايه ٬ نرم افزار ها مهندس رضا مقدس
10:45 11:00 استراحت و پذيرايی
11:00 13:00 تجزيه و تحليل داده ها: معرفی پايگاه های داده های جمعيتی و کاربرد آنها variant data base)( ساجده مسجودی
13:00 14:00 ناهار و نماز
14:00 16:00 کاربرد بالينی آن RNA seq دکتر احمد ابراهيمی
روز سوم پنج شنبه 15 اسفند 1398
ساعت شروع ساعت پايان موضوع سخنران
9:00 10:45 ACMG guideline تجزيه و تحليل داده ها: تفسير بيماريزايی واريانت ها بر اساس دکتر محمد صادق فلاح
10:45 11:00 استراحت و پذيرايی
11:00 13:00 تا تصميم گيری) و کنترل کيفی ٬ نگهداری FastQ) آماده سازی توالی های ژنو دکتر بابک عارف نژاد
13:00 13:45 ناهار و نماز
13:45 14:45 اهميت بررسی واريانت های منجر به نقص عملکرد در مقياس جمعيت دکتر مريم السادات دانشپور
14:45 15:15 و خصوصيات گزارش بالينی استاندارد consent) ( اصول حقوقی و اخلاقی ٬ رضايت نامه ساجده مسجودی