محققین

مجریان


دکتر مریم دانشپور

مجری ارشد علمی و اجرایی

دکتر فریدون عزیزی

مجری اصلی

مشاوران


دکتر مهدی هدایتی

مشاور بیوشیمی بالینی

دکتر آزیتا زاده وکیلی

مشاور ژنتیک مولکولی

همکاران


دکتر مهدی اکبرزاده

مدیر آمار در ژنتیک
مشاهده

دکتر مریم معظم

ساختار و دیتای ژنتیک

دکتر حسین لنجانیان

ساختار و دیتای ژنتیک

لیلا نجد

ساختار و دیتای ژنتیک

عاطفه حمزه زاده

ساختار و دیتای فنوتیپ

ساجده مسجودی

ساختار و دیتای فنوتیپ

آسیه زاهدی

ساختار و دیتای فنوتیپ