بیومارکر ژنتیکی

مارکر های نشانگر کمپلکس بافت نسجی، کمپلمان، گروه های خونی، Rh و غیره توسط تغییرات ژنتیکی کد میگردند. لذا در جمعیت مورد مطالعه کد دهی این بیومارکر ها می تواند اطلاعات ارزشمندی هم برای شخص و هم برای جامعه به همراه داشته باشد.

Plavix


guidline supplement guidline

Simvastatin


guidline supplement guidline

Warfarin


guidline supplement guidline